0915 896 514​​ montal@azet.sk

Vážení zákazníci,

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá a z toho dôvodu Vás chceme informovať akým spôsobom obchodná spoločnosť Mont-AL balkóny, s.r.o., so sídlom Svätoplukovo 239, Svätoplukovo 951 16, IČO: 50 904 507, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43388/N, postupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov.

Pri spracúvaní osobných údavoj sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ,,nariadenie GDPR´´), príslušnými ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov. V našej obchodnej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba (tzv. dataprotectionofficer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú nasledovné:

zodpovednaosoba@azet.sk